Algemene voorwaarden

Uitgave januari 2011


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NATIONALE EN INTERNATIONALE
KAMPIOENSCHAPPEN WEDSTRIJDVISSEN VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND
I. ORGANISATIE
1. Sportvisserij Nederland organiseert ten behoeve van de leden van hengelsportverenigingen
aangesloten bij een lid/federatie, jaarlijks Nederlandse Kampioenschappen voor de volgende
categorieën:
2. A. Kustvissen Individueel/Korpsen; B. Kustvissen Junioren en Dames;
C. Bootvissen; D. Vliegvissen;
E. Zoetwatervissen Individueel; F. Zoetwatervissen Korpsen;
G. Zoetwatervissen Junioren. H. Zoetwatervissen Clubs
I. Zoetwatervissen Feeder
3. Sportvisserij Nederland verzorgt de Nederlandse afvaardiging naar internationale kampioenschappen/
wedstrijden en - indien in Nederland - de organisatie van deze internationale
kampioenschappen/wedstrijden.
4. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor genoemde organisatie en afvaardiging.
5. Om te kunnen deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen kan plaatsing via selecties
worden opgelegd. Voor de categorieën A, B, C, D, E, F, G, H en I dienen de deelnemers
uiterlijk vier weken voor de vastgestelde datum van de selectie (A, C en D) dan wel het
Nederlands Kampioenschap (B, E, F, G, H en I) schriftelijk te zijn aangemeld bij Sportvisserij
Nederland (= sluitingstermijn), tenzij in de uitnodiging anders is vermeld.
6. Na de Nederlandse Kampioenschappen kunnen voor aan te wijzen categorieën een
topcompetitie worden vastgesteld.
7. Uitsluitend zij, die de Nederlandse nationaliteit bezitten en/of Nederlands ingezetene zijn,
worden tot de Nederlandse Kampioenswedstrijden toegelaten. Uitsluitend zij, die de
Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen deelnemen aan topcompetitiewedstrijden en/of
worden afgevaardigd naar internationale ontmoetingen.
8. Sportvisserij Nederland draagt zorg dat de data en de plaatsen waar de Nederlandse
(selectie)wedstrijden worden gehouden tijdig in haar verenigingsorgaan bekend worden
gemaakt.
9. Na de sluitingsdata voor inschrijving/aanmelding kunnen geen deelnemers meer worden
ingeschreven/ aangemeld bij Sportvisserij Nederland. Bij de categorieën E, F,G en I kunnen
eventuele vervangers (individueel of geheel korps) door de federatie tot uiterlijk één week
voor de datum van het Nederlands Kampioenschap schriftelijk worden opgegeven bij
Sportvisserij Nederland.
Wijzigingen in de korpssamenstelling zijn in principe niet toegestaan (behoudens de
opgegeven reserve). In geval van overmacht (ziekte/ongeval) kan mits Sportvisserij
Nederland daartoe toestemming verleent, een ander lid van dezelfde vereniging worden
opgesteld.
10. Sportvisserij Nederland draagt zorg dat tijdig aan de hengelsportverenigingen (categorie A,
B, C, D en H) en aan de federaties (categorie E, F, G en I), de wedstrijdreglementen worden
verstrekt, overeenkomstig het aantal deelnemers en/of controleurs.
II. INSCHRIJVING
11. Aanmelding voor deelname aan wedstrijden van Sportvisserij Nederland geschiedt bij de
secretaris van de hengelsportvereniging waarvan men lid is. Jaarlijks dient men bij de
selecties/NK’s voor dezelfde hengelsportvereniging uit te komen (categorie E,F,G en I).
12. Een deelnemer mag per wedstrijdcategorie jaarlijks slechts voor één voorselectie inschrijven,
ook al is hij/zij lid van meer hengelsportverenigingen.
Korpsen en Clubs dienen te worden samengesteld uit leden van één vereniging.
13. Deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen van Sportvisserij Nederland dienen
volledig lid te zijn van een hengelsportvereniging die bij een federatie van Sportvisserij
Nederland is aangesloten, blijkens een op hun naam gestelde en van een verenigingsnaam
voorziene, geldige VISPAS of JEUGDVISPAS c.q. bij zeeviswedstrijden van een (ZEE/JEUGD)-
VISPAS. Bij de inschrijving voor de selectie c.q. NK dient dit nummer te worden
opgegeven.
14. Voor deelname aan de door of namens haar te organiseren selectie-, kampioens- en
topcompetitiewedstrijden kan jaarlijks door Sportvisserij Nederland een inschrijfgeld worden
vastgesteld.
15. Voor de categorieën A, B, C, D en H ontvangt de inschrijvende hengelsportvereniging zo
spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijvingen een factuur voor het verschuldigde
inschrijfgeld, tenzij in de uitnodiging anders is vermeld. Voor ingeschreven deelnemers, die
om welke reden dan ook zich terugtrekken of op de wedstrijddag niet verschijnen, is het
inschrijfgeld onverminderd verschuldigd.
16. Voor de categorieën E, F, G en I ontvangt de inschrijvende federatie een factuur voor de
verschuldigde inschrijfgelden c.q. afdrachten. De deelnemers aan de topcompetitie zout (A, B
en C) ontvangen eveneens een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld c.q. geven
toestemming voor een éénmalige afschrijving van het inschrijfgeld. Voor ingeschreven
deelnemers, die om welke reden dan ook zich terugtrekken of op de wedstrijddag niet
verschijnen, is het inschrijfgeld c.q. de afdracht aan Sportvisserij Nederland onverminderd
verschuldigd.
17. Voor de inschrijving voor de categorieën A, B, C, D + H en E, F, G + I plaatst respectievelijk
de verenigingssecretaris of de secretaris van de federatieve wedstrijdcommissie de
(voor)namen, adressen, geboortedata én NR. (Zee)(Jeugd)VISPAS van de inschrijvers op
een inschrijvingsformulier (op aanvraag verkrijgbaar bij het bureau van Sportvisserij
Nederland) en zorgt ervoor dat dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld uiterlijk op de
sluitingsdatum door Sportvisserij Nederland is ontvangen.
III. WEDSTRIJDLEIDING, CONTROLEURS EN JURY
18. Sportvisserij Nederland benoemt voor iedere wedstrijd, waarvoor zij verantwoording draagt,
een wedstrijdleider.
19. CONTROLEURS (ALGEMEEN) CATEGORIE A en B: de inschrijvende hengelsportvereniging
verplicht zich controleur(s) mee te zenden om de wedstrijdleiding te assisteren. Controleurs
dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Zij moeten hun taak geheel zelfstandig en
zonder hulp van derden kunnen uitvoeren. De inschrijvende hengelsportvereniging vermeldt
de namen van de controleurs op een afzonderlijk formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is
bij het bureau van Sportvisserij Nederland. Ingeschreven controleurs dienen aanwezig te zijn
ook al is het aantal deelnemers van de betreffende hengelsportvereniging op de wedstrijddag
lager dan volgens de inschrijving. Indien het voorgeschreven aantal controleurs niet dan wel
naar het oordeel van de wedstrijdleiding niet tijdig aanwezig is, heeft de hengelsportvereniging,
waarvan de controleur(s) ontbreekt(en), de plicht het ontbrekende aantal
controleurs uit de deelnemers van haar vereniging aan te wijzen. Deelnemers van hengelsportverenigingen
die aan deze verplichtingen niet voldoen, kunnen voor of tijdens de
wedstrijd van verdere deelname uitgesloten worden.
AFVAARDIGING CONTROLEURS CATEGORIE A EN B: bij inschrijving van 3 tot en met 9
deelnemers is het aantal controleurs 1, bij 10 t/m 20 deelnemers is het aantal 2, bij 21 t/m
30 deelnemers is het aantal 3 en zo voortgaand. Voor het NK geldt hetzelfde.
BOOTCAPTAINS CATEGORIE C: de wedstrijdleiding wordt bijgestaan door bootcaptains, die
door Sportvisserij Nederland worden aangewezen.
20. Voor de aanvang van de wedstrijd wordt een jury benoemd bestaande uit drie of vijf
personen, aangewezen door Sportvisserij Nederland. Bootcaptains en (hoofd)controleurs
kunnen in uitzonderlijke gevallen deel uitmaken van de jury; deelnemers kunnen in geen geval deel uitmaken van de jury.
Bij geschillen beslist de jury bij meerderheid van stemmen na hoor en wederhoor van de partijen.
21. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer en
de controleur. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, beslist de jury.
Na afloop van een wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers in behandeling worden genomen, behoudens die welke
betrekking hebben op de uitslag.
Sportvisserij Nederland zendt de uitslag van de wedstrijd binnen twee weken na de gehouden wedstrijd aan de inschrijvende
vereniging (A t/m D + H) of federatie (E t/m G + I).
Protesten betreffende de uitslag dienen uiterlijk binnen acht dagen na het uitbrengen van de schriftelijke uitslag door
Sportvisserij Nederland, schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij Nederland. Buiten deze termijn ingediende protesten vervallen.
Tijdig ingediende protesten worden behandeld door Sportvisserij Nederland. Het besluit van Sportvisserij Nederland wordt betrokkene(n)
schriftelijk medegedeeld. Tegen dit besluit staat beroep open bij de Commissie Beroepszaken Wedstrijdwezen (CBW) van Sportvisserij Nederland.
22. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal
of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie door de jury leiden. Een
deelnemer die zich voorafgaande aan de wedstrijd niet afmeldt wordt, behoudens ingeval van overmacht, gediskwalificeerd (zie de
sanctie hiervoor in het betreffende reglement).
Indien een deelnemer gediskwalificeerd wordt tijdens een reeks van wedstrijden, kan afhankelijk van de aard van de overtreding,
de diskwalificatie tot extra gevolg hebben dat de deelnemer voor de gehele reeks wedstrijden wordt uitgesloten. Voor zover diskwalificatie
zich tot eerder in een reeks verviste wedstrijden uitstrekt, vindt geen herziening plaats ten aanzien van klasseringen van overige deelnemers.
Ingeval van diskwalificatie achteraf is de betreffende deelnemer gehouden eventuele in verband met zijn klassering door de wedstrijdleiding
aan hem toegekende prijzen onmiddellijk te restitueren aan de wedstrijdleiding of Sportvisserij Nederland. De betreffende deelnemer is tevens
gehouden eventuele in verband met een door hem wegens bedrog, misleiding, onsportief of aanstootgevend gedrag ontstane schade aan de
zijde van de wedstrijdleiding of Sportvisserij Nederland te vergoeden.
Ieder geval van onrechtmatigheid dient door de jury ter kennis van Sportvisserij Nederland te worden gebracht. Sportvisserij Nederland dient
elk geval binnen 4 weken na kennisneming te behandelen.
23. Indien blijkt dat betrokkene(n) zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan één der feiten bedoeld in artikel 22, kan Sportvisserij Nederland
betrokkene(n) voor bepaalde tijd uitsluiten van verdere deelname aan door of namens Sportvisserij Nederland georganiseerde wedstrijden.
Het besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan betrokkene(n), aan het bestuur van de inschrijvende hengelsportvereniging en aan de
Wedstrijdcommissie van de desbetref-fende federatie. Tegen dit besluit staat beroep open bij het bestuur van Sportvisserij Nederland.
24. Het beroep bij het bestuur van Sportvisserij Nederland, als bedoeld in art. 22 en 23, dient schriftelijk, binnen een termijn van vier weken
na de datum van de schriftelijk gedane mededeling van uitspraak van Sportvisserij Nederland, aan het bestuur van Sportvisserij Nederland te
worden gezonden.
In geval van beroep blijft de uitspraak van Sportvisserij Nederland van kracht zolang het bestuur geen uitspraak heeft gedaan. Het bestuur
beslist in hoogste instantie.
De beslissing van het bestuur wordt schriftelijk aan betrokkene(n) medegedeeld, aan de inschrijvende hengelsportvereniging, aan de
Wedstrijdcommissie van de desbetreffende federatie en aan Sportvisserij Nederland.
IV. OVERIG
25. De deelnemers dienen zich tijdens en rond de wedstrijden te houden aan alle door Sportvisserij Nederland of andere bevoegde autoriteiten
gestelde regels. De strafmaat bij
overtredingen wordt vastgesteld door de door Sportvisserij Nederland hiermee belaste personen of commissies (art. 21 t/m 24).
Voor beroep kan alleen de door Sportvisserij Nederland aangewezen procedure (art. 21 t/m 24) worden bewandeld.
26. Onkosten van deelnemers en/of controleurs aan selecties en nationale wedstrijden worden door Sportvisserij Nederland niet vergoed.
27. De loting van de plaatsnummers geschiedt door Sportvisserij Nederland buiten tegenwoordig-heid van de deelnemers en kan getrapt plaatsvinden.
De kaarten en deelnemerslijsten worden in een verzegelde enveloppe of doos aan de wedstrijdleiding overhandigd c.q. toegestuurd. Deze
enveloppe(s) c.q. doos wordt/worden na de officiële opening geopend. Aangezien alleen het wedstrijdsecretariaat bekend is met de loting,
dienen eventuele afmeldingen van deelnemers voor de wedstrijddag aan het wedstrijdsecretariaat te worden doorgegeven. De lege plaatsen
worden vervolgens aan de wedstrijdleiding doorgegeven, zodat deze niet behoeven te worden uitgezet.
28. Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan buitenlandse wedstrijden zal worden deelgenomen, dan wel of, waar en wanneer
tegen buitenlandse ploegen hier te lande zal worden gevist.
Voor de wedstrijdcategorieën A (korpsen) en F bepaalt de klassering tijdens het Nederlands Kampioenschap de afvaardiging naar internationale
wedstrijden; voor de wedstrijdcategorie D en I is de afvaardiging mede gebaseerd op prestaties tijdens selecties/NK. Voor de categorieën A
(Individueel), B, C, E en G wordt de afvaardiging bepaald door de coaches naar aanleiding van de Topcompetitie Zout (A,B,C) c.q. Nationale
Topcompetitie Zoet (E,G). Een Europees of Wereldkampioen is het volgende jaar automatisch voor het EK c.q. WK geplaatst om zijn/haar titel te
verdedigen (m.u.v. de landenteams en de WK Korpsen Zoet).
29. Reis- en verblijfkosten van deelnemers aan internationale wedstrijden komen deels voor rekening van de deelnemer.
30. Mindervaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de wedstrijdleiding, nadat toestemming van de
wedstrijdleiding is verkregen, in beperkte mate laten assisteren door een derde.
31. Sportvisserij Nederland is bevoegd tot het opleggen van regels aan deelnemers betreffende het geven van publiciteit, dan wel het maken van
 reclame met betrekking tot door of namens Sportvisserij Nederland georganiseerde wedstrijden dan wel wedstrijden, waarvoor Sportvisserij Nederland
heeft ingeschreven.
De deelnemers zullen van dergelijke regels vóór inschrijving/afvaardiging op de hoogte worden gebracht.
Indien door de deelnemers niet of gedeeltelijk aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan zal Sportvisserij Nederland betrokkene van (verdere) deelname
aan de wedstrijd en nog te houden wedstrijden kunnen uitsluiten.
32. Door Sportvisserij Nederland kunnen voor eventuele deelname aan wedstrijden in of tegen het buitenland, aan de af te vaardigen deelnemers
voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het beschikbaar hebben en gebruiken van hengelmateriaal, één en ander met inachtneming van de
terzake geldende afzonderlijke reglementen en voorschriften.
33. Sportvisserij Nederland en/of de betrokken federaties/verenigingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard
ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van één ieder direct of indirec
t bij de wedstrijden betrokken.
Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequenties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven
of vervallen van wedstrijden. Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) consequenties voortvloeiende uit het
uitbrengen van de uitslag.