Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam hsvhetvoornsekanaal.nl berusten bij Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal.
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal en haar toeleveranciers op de inhoud van hsvhetvoornsekanaal.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie(mede) het product is een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan hsvhetvoornsekanaal.nl c.q. haar toeleveranciers.
Gebruiker mag de inhoud van hsvhetvoornsekanaal.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming informatie verkregen uit hsvhetvoornsekanaal.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.
De verwerking van de gegevens op hsvhetvoornsekanaal.nl en de totstandkoming van hsvhetvoornsekanaal.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. De Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op hsvhetvoornsekanaal.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van hsvhetvoornsekanaal.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via hsvhetvoornsekanaal.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. De Hengelsportvereniging Het Voornse Kanaal is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk zijn c.q. beschikbaar zijn van hsvhetvoornsekanaal.nl voor gebruiker.