Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement - Versie 2012

van de hengelsportvereniging "Het Voornse Kanaal" te Hellevoetsluis,

vastgesteld door de bijzondere ledenvergadering van 19 maart 2012 

Begripsbepalingen 
Artikel 1 
In dit reglement wordt tenzij anders vermeld verstaan onder: 
De vereniging: de hengelsportvereniging "Het Voornse Kanaal" met zetel te Hellevoetsluis. 
Het bestuur: het bestuur van de vereniging. 
De statuten: de statuten van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
De leden: de leden van de vereniging, waaronder begrepen jeugdleden, seniorleden, ereleden en leden van verdienste. 
De ledenvergadering: alle vergaderingen van de leden van de vereniging, waaronder begrepen de algemene ledenvergadering. 

Lidmaatschap 
Artikel 2 
1. Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan zodra na schriftelijke aanmelding daartoe bij een door het bestuur vast te stellen functionaris of instantie de aanvraag door het bestuur is geaccepteerd en aan de financiële verplichtingen is voldaan. 
2. Naast de in artikel 4 van de statuten genoemde leden kent de vereniging seniorleden. Dit zijn leden die de leeftijd van 65 jaar of ouder hebben bereikt. 
3. Bij het bereiken van de leeftijd van 15 jaar wordt op 1 januari van het eerstvolgende verenigingsjaar het jeugdlidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. 
4. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wordt op 1 januari van het eerstvolgende verenigingsjaar het gewone lidmaatschap automatisch omgezet in een seniorlidmaatschap.
Artikel 3                            (lidmaatschap)
Het lidmaatschap eindigt :
-           door overlijden van het lid. 
-           door schriftelijke opzegging bij het secretariaat vòòr 1 november van het
            voorafgaande verenigingsjaar. 
-           indien niet uiterlijk op 1 juni van het lopende verenigingsjaar aan de financiële
            verplichtingen jegens de  vereniging is voldaan. Bij betaling na 1 februari van het
            lopende verenigingsjaar kan een door het bestuur vast te stellen verhoging met
            herinnerings- of     administratiekosten worden opgelegd.
-           door royement .

Artikel 4 Benoeming tot erelid of lid van verdienste als bedoeld in artikel 5 van de statuten vindt plaats door de algemene ledenvergadering en op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf leden. Inhet laatste geval dient deze voordracht uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vergaderingschriftelijk aan het bestuur kenbaar te zijn gemaakt.

Contributie
Artikel 5
1. Vanaf de aanvang van het lidmaatschap is contributie verschuldigd over het gehele lopende verenigingsjaar.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar vindt geen restitutie van contributie plaats.
3. Bij een nieuw of opnieuw aangegaan lidmaatschap is naast de contributie een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten verschuldigd. Dit geldt ook bij lopende lidmaatschappen indien contributiebetaling op andere wijze plaats vindt dan door het bestuur vastgesteld.
4. Voor jeugdleden en seniorleden geldt een gereduceerde contributie. De contributie voor de verschillende categorieën leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze reductie geldt niet voor jeugdleden met ingang van het jaar dat zij de leeftijd van 15 jaar bereiken.
5. Ereleden, bestuursleden, commissieleden en controleurs zijn vrijgesteld het betalen van contributie.
6. De reductie voor seniorleden wordt slechts toegepast indien de contributie op een door het bestuur vast te stellen wijze wordt voldoen en met ingang van het tweede, onafgebroken jaar van lidmaatschap
7. In de contributie zijn niet inbegrepen de kosten van door derden via de vereniging verstrekte visdocumenten. De kostprijs van dergelijke documenten wordt afzonderlijk aan de leden doorberekend.
8. In de contributie zijn niet inbegrepen kosten voor bijzondere, door de vereniging afgegeven visdocumenten zoals nachtvergunningen. De kosten hiervan worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en afzonderlijk aan de desbetreffende leden doorberekend.

Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die worden benoemd uit de leden van de vereniging van ten minste 18 en ten hoogste 75 jaar oud.
2. Benoeming van bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Bij tussentijds dringend te vervullen vacatures in het bestuur kan benoeming ook plaats vinden door een bijzondere ledenvergadering.
3. Kandidaten voor benoeming tot bestuurslid kunnen zich tot 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.
4. Indien zich voor één bestuursfunctie meerdere kandidaten hebben aangemeld, vindt staande de vergadering verkiezing van het bestuurslid plaats door hoofdelijke en schriftelijke stemming bij gewone meerderheid.
5. Indien zich slechts één kandidaat voor een bestuursfunctie heeft aangemeld, wordt deze benoemd zonder stemming, tenzij één of meer van de aanwezige stemgerechtigde leden hiertegenbezwaar maakt. In dit geval kan de vergadering zich door hoofdelijke en schriftelijke stemming bij gewone meerderheid voor of tegen de kandidaat uitspreken. 
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Na deze periode is het bestuurslid aftredend en terstond herbenoembaar. Herbenoeming vindt niet plaats nadat het bestuurslid de leeftijd  van 75 jaar heeft bereikt. 
Artikel 7 De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de door de ledenvergadering en door het bestuur genomen besluiten. Hij  ondertekent na goedkeuring samen met de secretaris de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen. 
Artikel 8 De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen de vereniging en de leden, alsmede externe instanties en personen  voor zover dit voor het goed functioneren van de vereniging noodzakelijk of gewenst is. Hij bereidt alle bestuurs- en ledenvergaderingen zorgvuldig voor en draagt zorg voor de notulering daarvan. Na goedkeuring ondertekent hij samen met de voorzitter deze notulen. Hij is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van alle archieven van de vereniging. Hij is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie. 
Artikel 9 De penningmeester is  verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Hij voert samen met de secretaris de ledenadministratie en draagt zorg voor het innen van de contributie. Hij draagt zorg voor het voldoen van de financiële verplichtingen die de vereniging aan derden heeft. Hij verzorgt na afloop van het verenigingsjaar de balans, de rekening van lasten en baten en de begroting voor het volgende verenigingsjaar. 
Artikel 10 
1. Het bestuur wijst uit haar midden zo mogelijk plaatsvervangers aan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Bij ontstentenis van deze  functionarissen vervangen zij hen. 
2. De commissarissen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van bepaalde door de ledenvergadering of het bestuur vast te stellen taken of werkzaamheden van de vereniging. Hiertoe kunnen zij optreden als voorzitter van ingestelde commissies. 3. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. Besluiten  worden genomen bij gewone meerderheid, waarbij ten minste drie bestuursleden aanwezig dienen te zijn. Bij een  bestuur van zeven leden dienen ten minste vijf bestuursleden aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Ledenvergaderingen 
Artikel 11 De ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging. In alle gevallen,  waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de ledenvergadering. 
Artikel 12 
1. Oproepingen voor ledenvergaderingen geschieden schriftelijk, uiterlijk één maand voor de vergadering persoonlijk aan alle leden, onder vermelding van de agenda voor de vergadering. 
2. Notulen, verslagen, jaarstukken en overige bijlagen kunnen op aanvraag vanaf veertien dagen voor de vergadering door het secretariaat aan de leden worden verstrekt. 
Artikel 13  Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden en personen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Jeugdleden hebben toegang tot de vergadering doch hebben daarin geen stemrecht. 
Artikel 14 
1. Leden hebben het recht agendapunten in te brengen ter behandeling in de ledenvergadering. Deze agendapunten dienen uiterlijk zes weken voor de vergadering ingediend te zijn bij de secretaris. In de ledenvergaderingen kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van de geagendeerde zaken. 
2. In spoedeisende of bijzondere gevallen kunnen door de vergadering agendapunten worden ingelast, indien hiertoe door tweederde deel van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt besloten. 
3. Aan schriftelijke stemming door de vergadering gaat de benoeming van een stembureau van drie aanwezige leden vooraf. 
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Kascontrolecommissie 
Artikel 15 
1. Door de algemene ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit twee leden en een reservelid. 
2. In deze commissie kunnen niet worden benoemd: jeugdleden, bestuursleden, ereleden, controleurs en leden van andere commissies. 
3. De leden van deze commissie worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn daarna niet terstond herbenoembaar. 
Artikel 16 
1. De penningmeester biedt jaarlijks, uiterlijk vier weken voor aanvang van  de algemene ledenvergadering, de gehele financiële administratie van de vereniging over het voorgaande verenigingsjaar ter controle aan de kascontrolecommissie aan. Zij hebben daartoe onbeperkt toegang tot alle bescheiden en geautomatiseerde 
bestanden die daarop betrekking hebben.
2. De kascontrolecommissie brengt aan de algemene ledenvergadering advies uit over het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur over het voorgaande verenigingsjaar. Overige Commissies 
Artikel 17 
1. Ter uitvoering van bepaalde taken of werkzaamheden van de vereniging kunnen door de algemene ledenvergadering andere commissies worden ingesteld. 
2. Een commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Elke commissie heeft een voorzitter, welke door de algemene ledenvergadering wordt benoemd uit de bestuursleden of leden. Deze benoeming vindt plaats op dezelfde wijze als de benoeming van een bestuurslid. 
3. De overige commissieleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de voorzitter van de commissie. 
4. Jaarlijks wordt aan de algemene ledenvergadering mededeling gedaan van de samenstelling van de commissies. Schorsing, ontzegging en royement 
Artikel 18 
1. Aspirant-leden kan het lidmaatschap worden ontzegd op dezelfde gronden waaropschorsing of royement kan volgen. Een zodanige beslissing van het bestuur wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan het aspirant-lid medegedeeld; echter niet dan nadat aan het aspirant-lid gelegenheid is geboden mondeling of schriftelijk verweer te voeren tegen de vermoede vergrijpen of ingebrachte beschuldigingen. 
2. Tegen een besluit tot ontzegging staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. 
Artikel 19
Redenen voor schorsing of royement kunnen zijn: 
1. het handelen in strijd met of niet naleven van de statuten of het huishoudelijk reglement 
2. het handelen in strijd met of niet naleven van geldig genomen besluiten van het bestuur of de ledenvergadering 
3. overtreding van de bij of krachtens de Visserijwet 1963 gestelde wettelijke bepalingen 
4. overtreding van de bijzondere voorwaarden en bepalingen waaronder vergunningen zijn verleend 
5. het ernstig schaden van de belangen van de vereniging of de sportvisserij in het algemeen. 
Artikel 20 
1. Een lid kan worden geschorst voor ten hoogste drie maanden. Gedurende de schorsing vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en verliezen vergunningen hun geldigheid. 
2. Een besluit tot schorsing kan door het bestuur worden genomen als strafmaatregel indien het vergrijp naar het oordeel van het bestuur niet ernstig genoeg is om het lid voor royement voor te dragen. Een zodanige beslissing van het bestuur wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan het lid medegedeeld; echter niet dan nadat aan het lid gelegenheid is geboden mondeling of schriftelijk verweer te voeren tegen de vermoede vergrijpen of ingebrachte beschuldigingen.
3. Tegen een besluit tot schorsing staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. Een zodanig beroep heeft echter geen opschortende werking. Indien de schorsing door de ledenvergadering ongedaan wordt gemaakt, zal het geschorste lid financieel
worden gecompenseerd voor de geleden schade op door de ledenvergadering vast te stellen wijze. 
4. Een besluit tot schorsing kan tevens worden genomen indien het bestuur voornemens is betreffende een lid een voorstel tot royement te doen. Een zodanige beslissing van het bestuur wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan het lid medegedeeld. In dit geval kan de schorsing worden verlengd zo lang dit voor het onderzoek door de royementscommissie noodzakelijk is of tot aan de eerstvolgende ledenvergadering. 
Artikel 21 
1. Indien het bestuur voornemens is betreffende een lid een voorstel tot royement te doen, wordt door haar een commissie benoemd, onder voorzitterschap van een bestuurslid en verder bestaand uit twee leden, niet zijnde bestuurs- of commissielid dan wel controleur.
2. Zodra de royementscommissie is benoemd onderzoekt deze onverwijld het vermoede vergrijp of de ingebrachte beschuldiging en biedt aan het betreffende lid gelegenheid hiertegen schriftelijk of mondeling verweer te voeren. 
3. De royementscommissie brengt zo mogelijk binnen één maand na haar benoeming verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur neemt op grond hiervan een besluit om het betreffende lid al dan niet voor te dragen voor royement. 
4. Een royementsvoorstel wordt vervolgens door het bestuur voorgelegd aan de eerstvolgende ledenvergadering, welke op grond hiervan al dan niet kan besluiten tot royement. 
Artikel 22 
Leden van wie het lidmaatschap is geëindigd door royement kunnen niet eerder dan drie jaar na het royementsbesluit een nieuwe aanvraag voor toelating tot het lidmaatschap doen. Wijziging en inwerkingtreding 
Artikel 23 
1. Wijziging van dit reglement geschied door de ledenvergadering bij een meerderheid van tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden. 
2. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag, nadat het door de ledenvergadering is vastgesteld.