Statuten

Statuten HSV Het Voornse Kanaal 

NAAM ZETEL EN DUUR.

Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: “Het Voornse Kanaal” zij is gevestigd te Hellevoetsluis.
Zij wordt in deze statuten genoemd: “de vereniging”. De vereniging is op 28 juli 1956 opgericht. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

DOEL. 
Artikel 2. 
Het doel van de vereniging is: 
a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie; 
b. het beschermen en verbeteren van de visstand en 
c. in het algemeen het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden. 

MIDDELEN.
Artikel 3. 
De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij- en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties, te bereiken door: 
a. het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze, hetzij met of zonder lasten, aanvaarden van vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van middelen die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen; 
b. te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de hengelsport worden gewaarborgd; 
c. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu, dat aan de beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt; d. het uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport van belang zijn; e. alle andere wettige middelen die het in artikel 2 gestelde doel kunnen bevorderen.

LEDEN.
Artikel 4. 
De vereniging kent: 
a. ereleden; 
b. leden; 
c. jeugdleden; 
d. leden van verdiensten;
e. begunstigers. 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTEN.
Artikel 5. 
De vereniging kent ereleden en leden van verdiensten. Ereleden en leden van verdiensten zijn natuurlijke personen, die vanwege hun  verdiensten voor de vereniging en/ of de hengelsport in het algemeen door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdienste worden benoemd. Zij hebben het recht alle ledenvergaderingen bij te wonen. Leden van verdiensten hebben alle uit artikel 7 voortvloeiende rechten en verplichtingen. Ereleden hebben dit eveneens met uitzondering van financiële verplichtingen. 
Artikel 6. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn  alle personen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die van onbesproken gedrag zijn.
2. Jeugdleden kunnen zijn personen die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt en de leeftijd van 14 jaar niet hebben overschreden.
3. De aanmelding voor het lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur of een ander door het bestuur aan te wijzen persoon, onder eventuele bijvoeging van het inschrijfgeld.
4. De vereniging dient ieder te weigeren die bij een andere hengelsportvereniging ofwel op een andere manier niet vrijwillig als lid van die hengelsportvereniging is uitgetreden, indien tenminste de vereniging hiervan bij het tijdstip van aanmelding op de hoogte is.
5. De wijze van toetreding wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN EN JEUGDLEDEN.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap geeft de leden het recht:
a. deel te nemen aan de ledenvergaderingen;
b. gebruik te maken van faciliteiten die aan het bezit van het lidmaatschap zijn verbonden;
c. deel te nemen aan eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijden.
2. Het jeugdlidmaatschap geeft de leden het recht:
a. ledenvergaderingen bij te wonen;
b. gebruik te maken van faciliteiten die aan het jeugdlidmaatschap zijn verbonden;
c. eventueel deel te nemen aan eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijden.
3. Het lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap verplicht de leden en de jeugdleden tot:
a. naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen;
b. opvolging en uitvoering van de door de ledenvergadering en/of het bestuur genomen besluiten.
c. betaling van contributie zoals vastgesteld conform het bepaalde in de statuten.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP EN JEUGDLIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
Het lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van een lid;
b. opzegging van het lidmaatschap respectievelijk jeugdlidmaatschap volgens de in het huishoudelijk reglement voorgeschreven wijze;
c. afvoering, op een in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze, wegens het niet voldoen aan geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
d. royement door de ledenvergadering of ontzegging door het bestuur, de royementcommissie als bedoeld in artikel 16 gehoord hebbende, eventueel voorafgegaan door schorsing van dat lid door het bestuur; een en ander overigens te bepalen bij huishoudelijk reglement.

BEGUNSTIGERS
Artikel 9.
Begunstigers zijn personen of lichamen/organisaties, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld of goederen zonder daarvoor een tegenprestatie te verlangen. Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur de ledenvergaderingen bijwonen, echter
zonder stemrecht.

BESTUUR
Artikel 10.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit;
a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. een penningmeester;die tezamen het dagelijks bestuur vormen en een door de ledenvergadering vast te stellen even aantal commissarissen, het gehele bestuur te kiezen door de ledenvergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
Artikel 11. 
Bestuursleden kunnen tussentijds door de ledenvergadering van hun functie worden ontheven,een en ander zoals in het huishoudelijk reglement vast te stellen. 

BEVOEGDHEID BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12. 
1. Het bestuur is na verkregen toestemming van de ledenvergadering bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, dan wel overeenkomsten te sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie leden van het bestuur, waarvan tenminste twee leden deel uitmaken van het dagelijks bestuur. 

VERENIGINGSJAAR.
Artikel 13.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

VERGADERINGEN
Artikel 14. 
1. Onderscheiden worden: 
A. ledenvergaderingen, te weten: 
a. de algemene ledenvergadering (ook wel: algemene vergadering); en 
b. de bijzondere ledenvergaderingen. 
B. bestuursvergaderingen,  te weten; 
a. vergaderingen van het bestuur; en 
b. vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
2. Jaarlijks, uiterlijk in mei, wordt de algemene ledenvergadering gehouden, in welke vergadering onder meer aan de orde dient te komen: 
a. verslag over het  afgelopen verenigingsjaar; 
b. behandeling en vaststelling van de jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar, alsmede een financieel overzicht over dit jaar; 
c. de behandeling en vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
d. eventuele  verkiezing van bestuursleden en/of commissieleden. 
3. Bijzondere ledenvergaderingen kunnen worden vastgesteld door het bestuur, eventueel nadat 1/10 gedeelte van de leden om de bijeenroeping van een dergelijke vergadering heeft verzocht. 
4. Oproeping voor een ledenvergadering geschiedt schriftelijk tenminste één maand voor de datum van vergadering, onder vermelding van de agenda, 
één en ander zoals nader vast te stellen bij het huishoudelijk reglement. 

BESLUITVORMING EN STEMRECHT.
Artikel 15.1. 
De besluitvorming in de ledenvergadering geschiedt, tenzij elders in deze statuten anders vermeld, met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen in de regel schriftelijk. 2. Elk lid heeft één stem. Een jeugdlid heeft geen stem.

COMMISSIES. 
Artikel 16. 
De ledenvergadering kan commissies instellen die met de uitwerking casu quo uitvoering belast kunnen worden van bijzondere opdrachten. 

CONTRIBUTIE.
Artikel 17. 
De financiële middelen van de vereniging bestaan naast alle overige wettige baten uit een contributie verschuldigd door de leden, jeugdleden enz. Waarvan de hoogte wordt vastgesteld  door de ledenvergadering. 

JAARSTUKKEN. 
Artikel 18. 
1. Per 31 december van elk jaar worden de boeken van de vereniging  afgesloten. Daarna, vóór de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 14, worden een balans en een rekening van baten en lasten opgemaakt. Het bestuur biedt deze stukken aan de algemene vergadering te vaststelling aan. 
2. De goedkeuring van de stukken door de algemene vergadering strekt tot volledige décharge van de leden van het bestuur voor het beleid over het betreffende jaar en verleent acquit en décharge aan de penningmeester. 3. De wijze van controle der jaarstukken wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld. 

HUISHOUDLIJK REGLEMENT. 
Artikel 19. 
De vereniging stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten. 

AANSPRAKELIJKHEID. 
Artikel 20. 
De vereniging  aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze. Alle geschillen de belangen van de vereniging rakende of betreffende worden – voorzover in deze statuten  en reglementen niet anders is bepaald – door het bestuur, al of niet na advies van een daartoe speciaal te formeren commissie, beslecht met recht van beroep op de ledenvergadering. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering. ONTBINDING. Artikel 21. Bij ontbinding of opheffing van  de vereniging wordt, onder voorbehoud en met inachtneming van het voorschrift ex artikel 1702 Burgelijk Wetboek, door de ledenvergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, echter zodanig dat die rechten en eigendommen nimmer in particulier bezit kunnen komen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.
Artikel 22. 
1. Besluit tot opheffing of ontbinding of statutenwijziging van de vereniging kan slechts door een ledenvergadering worden genomen  met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een mede daarvoor bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste 10 procent van het aantal leden aanwezig is. 
2. De uitnodiging voor een dergelijke vergadering moet een volledige omschrijving en toelichting van het voorstel bevatten. 
3. Indien in dergelijke vergaderingen niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt tenminste dertig dagen en ten hoogste zestig dagen na de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, doch met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het besluit houdt in de bestemming van het liquidatiesaldo hetwelk zoveel mogelijk dient te worden besteed overeenkomstig het doel der vereniging. 
4. Het voorstel tot opheffing of ontbinding kan slechts worden gedaan door het bestuur, indien tenminste twee/derde deel van de zitting hebbende bestuursleden voor het voorstel heeft gestemd. Het voorstel moet binnen 60 dagen in een algemene ledenvergadering worden behandeld. 
5. Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of  van tenminste één/derde van het aantal leden van het bestuur alsmede op voorstel van drie gewone leden. 
6. De statutenwijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de notariële akte van statutenwijziging is gepasseerd.