Viswateren en visstand beheer

Contactpersoon, 

Wim van Amen tel. 0181-322106 wateren@hsvhetvoornsekanaal.nl

Parkeren viswater   (zie document)

Wateren van HSV “Het Voornse Kanaal”


• de Vestinggrachten van Hellevoetsluis, bestaande uit de Westkom, ook bekend onder de naam “Zoute Kom”, de Oostkom, ook genoemd
  het “Land van Paling” en de Hoofdgracht aan weerzijden van de Brielse Poort
• Hoofdwetering vanaf voormalig Gemaal Hein (Kanaal door Voorne) tot aan de Ossehoekweg
• alle overige singels, sloten, vijvers en andere waterpartijen gelegen binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis, waaronder begrepen de vijver in het Kooisteebos
• wateren langs Provinciale Weg 31 (het verlengde van de Amnesty Internationallaan richting N57 / Haringvlietdam)
Voor de wateren van Hsv “Het Voornse Kanaal” gelden nog de volgende aanvullende cq afwijkende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
a.Het is gedurende het gehele jaar verboden te vissen op tijdstippen, gelegen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang (nachtvissen),
tenzij men is voorzien van een afzonderlijk door de vereniging afgegeven nachtviskaart.
Dit geldt voor alle wateren van HVK, ook in de algemeen wettelijk toegestane periode
(juni-juli-augustus).
b. Voor het bepaalde onder 7. geldt als uitzondering het gebruik van radiografisch bestuurde voerboten, waarin de hengelaar niet zelf plaats kan nemen.
c. In de vestinggrachten van Hellevoetsluis is vissen vanaf de vestingwallen  toegestaan met twee hengels  en op tijdstippen, gelegen tussen één
uur voor zonsopgang en twee uur na zonsondergang (nachtvissen verboden).
d. Het gebruik van kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan voor houders van een nachtviskaart in de daartoe bij besluit van B & W aangewezen zones.
Let op: de bijzondere voorwaarden en bepalingen zijn per 1 april 2010 gewijzigd !
Download hier het besluit van de ALV daartoe.
Geadviseerd wordt dit te printen en bij de visdocumenten te bewaren !

Door de uitwisseling van viswateren met de andere CSVP verenigingen op Voorne-Putten mogen leden van HVK ook vissen in:

De wateren van HSV “Ons Genoegen” te Spijkenisse
• alle wateren gelegen binnen de gemeentegrenzen van Spijkenisse
• in de polder Oudenhoorn, met uitzondering van de wateren rondom de percelen Oudenhoornse Zeedijk 1 en 3, het pompgemaal en de Oudenhoornse Zeedijk 5
tot aan de Eeweg en vanaf de Oudenhoornse Zeedijk de eerste 125 meter
• in de polders Oude Goote, Nieuwland, Veckhoek en Zwartewaal
• in de polders Zuurland, Collinsland, Het Woud en Rugge alle hoofdwatergangen, kade- dijk- en wegsloten voor zover in eigendom van het waterschap “De Brielse Dijkring
”, gelegen binnen de grenzen van de voormalige ambachtsheerlijkheden:
• Biert met Stompert, Geervliet, Simonshaven en Schuddebeurs, alle met aanhorige binnen- en buitenpolders
• Nieuwenhoorn met Nieuwe Goote (exclusief de zgn. Grond van Abbenbroek en van Heenvliet), Zuidland en Velgersdijk,
Met uitzondering van:
- het Brielse Spui vanaf het gemaal Klomp tot aan de stadsvesten van Brielle,
- de bermsloten aan weerszijden van het Kanaal door Voorne,
- de wateren, gelegen binnen het gebied rond Wellevliet, omsloten door de wegen Molendijk, Dorpsweg, Rietbroekweg, Slikweg en Hoge Weg,
- de wateren, gelegen binnen het gebied rond het Oostenrijk, omsloten door de wegen Biertsedijk, Konijnendijk en Rietbroekweg,
- de wateren, gelegen in het Ravense Hout, nabij de kern Nieuwenhoorn
De wateren van HV “De Watergeus” te Brielle
• de Brielse Haven m.u.v. de beplanting langs het Slagveld ter hoogte van perceel nr. 4 t/m nr. 30
• de Kaaivest, Molenvest, Tramvest, Zuidvest en Langevest m.u.v. de rietkraag hierin vanaf de Bollaarsdijk tot aan de steunbeer bij het voormalig gemaal De Watergeus,
de Prikkevest, Watersingel, Zuidspui, Spui tot gemaal Klomp, polder Naters, Pancrasgors
• de wateren in degemeente Rozenburg
• de Rikse Wetering en de wateren in de polder Klein Oosterland.
Houdt u rekening met de bijzondere voorwaarden die voor de diverse wateren gelden !


Bijzondere voorwaarden en bepalingen
Onverlet ieders verantwoording voor de wet wordt deze toestemming slechts verleend onder de volgende bijzondere voorwaarden en bepalingen:
1. Alle vereiste visdocumenten dienen op eerste vordering ter inzage te worden afgegeven aan de door de rechthebbenden aangewezen controleurs die zich
als zodanig kunnen legitimeren.
2. Het is verboden deze controleurs in hun werkzaamheden te hinderen of anderszins onheus te bejegenen.
3. Aanwijzingen van controleurs en de bij of krachtens de Visserijwet 1963 aangewezen opsporingsambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden
opgevolgd en nageleefd.
4. Het is verboden viswedstrijden te houden of hieraan deel te nemen, zonder dat door de rechthebbende hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
5. Vissen vanaf kunstwerken en andere waterstaatswerken is verboden.
6. Het gebruik van aas of lokvoer dat voor de gezondheid van mens of dier schadelijke kleur- of andere stoffen bevat, zoals rode maden, is verboden.
7. Het is verboden om vanuit een boot te vissen, te voeren en lijnen uit te varen.
8. Het is de toestemmingshouder verboden een door hem/haar te water gebrachte of gehouden beaasde hengel onbeheerd achter te laten.
9. Het is verboden gevangen vis aanwezig te hebben in metalen leefnetten of andere bewaarmiddelen die de vis onnodig kunnen verwonden of beschadigen.
10. Het is verboden karper, graskarper, snoek, snoekbaars of aal in bezit of aanwezig te hebben. Deze dienen onmiddellijk na de vangst in hetzelfde water
te worden teruggezet.
11. Tijdens viswedstrijden, gehouden met toestemming van de rechthebbende, is het voor niet- deelnemers aan deze wedstrijd verboden te vissen op het
uitgezetteparcours en binnen 100 meter links en rechts hiervan, alsmede vanaf de tegenover liggende oever. Voor aanvang reeds aanwezige
niet-deelnemers dienen zich terstond te verwijderen.